Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Szerződő felek

Szolgáltató: ATASI TEAM Kft. (H-1027 Budapest, Erőd utca 16., Cg. 01-09-967079, info@ezgdpr.hu Vevő: Aki a Szolgáltató által forgalomba hozott termékeket, vagy szolgáltatásokat megvásárolja, és aki:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). szerinti vállalkozásnak minősülő (így a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, ideértve az egyéni vállalkozót is) regisztrált felhasználó, vagy
 • a Ptk. alapján fogyasztónak minősülő (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) regisztrált felhasználó

2. A termékek és szolgáltatások

Vevő termék és szolgáltatás értékesítése esetén a megvásárolt tételeit a felhasználói fiókjában, a „Belépés” menüpont választása után érheti el. Ezek az alábbiak:

 • A PDF formátumú kiadványok,
 • Egy Microsoft(R) Word formátumú Mintatár, amely tartalmazza:
 • Az InfoTV és a GDPR szerinti nyilvántartások mintáit,
 • Módszertantól függő Adatkezelési jozzájárulás mintákat,
 • A kitöltendő, és vezetendő nyilvántartásokat
 • Online audit, amely interaktív formában segíti a megfeleltetést elvégzését, a feladatok megértését. Az Online audit korlátlanul módosítható annak a lezárása előtt,
 • Az Online audit lezárása után átvehető az a PDF alapú dokumentum és Oklevél, ami a azt a működési modellt írja le, aminek az alapján Vevő a Személyes Adatokat kezeli.

Termék és szolgáltatás értékesítése esetén mindig egyszeri értékesítés történik, Vevő a termék, vagy a szolgáltatás megvásárlásának a napján megkapja a számára elkészített csomagot, amelyekhez egy hónapig biztosítjuk a jogszabályok követését, ezeknek a rendszerben való hozzáférést. Amennyiben az előfizetés folyamatos, a termékek és a szolgáltatások folyamatosan elérhetők lesznek Vevő számára.

Vevő a szolgáltatás lejárta alatt, vagy után bármikor törölheti valamennyi adatát a „Profilom” menüponton kereesztül.

Amennyiben egy terméknél a Támogatási szerződés elérhető, úgy annak szakmai tartalmát az alábbi szolgáltatások képezik:

 • A gyógyszertárban történt adatvédelmi incidens esetén segítségnyújtás a teendőkkel kapcsolatban (48 órán belüli válasz küldése e-mailben)
 • Felügyeleti hatóság megkeresése esetén konzultáció, rendelkezésre állás hétfőtől péntekig a hivatalos munkanapokon
 • A vények rendszerében, illetve a gyógyszertár elsődleges tevékenységéhez kapcsolódó esetekben, az ezekhez kapcsolódó rendszerekben fellépő hiba esetén a megfelelő szolgálati út kiválasztásában való segítségnyújtás (72 órán belüli válasz küldése e-mailben)
 • A gyógyszertári rendszerekben fellépő hiba esetén az incidens kivizsgálásában való segítségnyújtás (72 órán belül válasz küldése e-mailben)
 • Válasz elkészítése, ha olyan kérdést tett fel egy beteg, vagy ügyfél a gyógyszertár elsődleges tevékenységével kapcsolatban, amire nem tudnak válaszolni a módszertan alapján (legfeljebb 20 naptári napon belül válasz küldése e-mailben)
 • Betegpanaszok kezelése során kozultáció (legfeljebb 20 naptári napon belül válasz küldése e-mailben)

amely feladatokban való támogatás igénybevétele elsősorban a gyógyszertár, valamint a gyógyszertár Adatvédelmi tisztviselője számára fontos a jogszabályoknak való megfelelés, valamint a garantált szakmai támogatás rendelkezésre állása érdekében.

Fontos tudnivalók a szolgáltatással kapcsolatban:

 • A Magyar Gyógyszerészi Kamarával megkötött megállapodás értelmében ezekben az ügyekben és a gyógyszertár képviseletében – a jogszabályi előírásoknak megfelelősen – kizárólag a személyi jogos / felelős vezető gyógyszerész járhat el,
 • Szolgáltató a gyógyszertárak elsődleges tevékenységét érintő jogszabályi változásokról, határozatokról küllön értesítést és magyarozatot küld a szolgáltatásra előfizetők számára,
 • Támogatási szerződés szolgáltatásai a Felügyeleti Hatósági megkeresésén kívül kizárólag az online rendszer "Incidens" menüpontján keresztül vehetők igénybe,
 • A szerződés szolgáltatásai éves szinten legfeljebb 8 óra időtartamban vehetők igénybe.

3. Szerződési feltételek

 • Szerződést megkötni, a vásárlást elvégezni kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges az ezGDPR.hu weboldalon. Személyesen, telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket Szolgáltató nem fogad.
 • A regisztrációt Szolgáltató akkor fogadja el, ha Vevő a regisztráláshoz szükséges mezőket kitölti.
 • Szolgáltató a Vevő által hibásan, illetve pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető hibáért és károkért felelősséget nem vállal.
 • A valótlan adatok megadásából fakadó károkért az adatokat szolgáltató fél a Ptk. szerinti kártérítési felelősséggel tartozhat.
 • Az ÁSZF és annak mindenkori módosításai Vevő megfelelő előzetes tájékoztatása után a Szolgáltató által megjelölt időpontban lépnek hatályba.
 • Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg módosításra nem kerül.
 • Ha a Ptk. szabályai alapján Vevő fogyasztónak minősül, akkor kifejezett hozzájárulását adja, és beleegyezik, hogy Szolgáltató a teljesítést az ellenérték megfizetését követően megkezdje.
 • Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy elveszíti az elállási és felmondási jogát, ha a megvásárolt termék vagy szolgáltatás bármely elemének a letöltését megkezdi, mert azok minden esetben egyedileg elkészített és névre szóló termékek és/vagy szolgáltatások.
 • Az oldal ajánlatai a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 4. pontjában rögzített vállalkozásra, illetve a Ptk. 8:1 § 3. pontjában rögzített fogyasztóra irányulnak.
 • A regisztráció során megadott adatok közül Vevő az e-mail-címet kivéve minden adatát jogosult bármikor megváltoztatni, valamint jogosult az e-mail-címének a módosítását kérni a kapcsolattartást szolgáló elérhetőségeken keresztül. Vevő bármikor jogosult regisztrációja törlésére a „Profilom” menüponton keresztül. A törlés visszavonhatatlan, az így megsemmisült adatokat a jogszabályi kötelezettség miatt kezelt Oklevelek és számla adatok kivételével Szolgáltató sem képes visszaállítani.
 • Szolgáltató jogosult a termékeket és szolgáltatásokat bármikor megszüntetni, valamint új termékeket és szolgáltatásokat bevezetni.

4. A vásárlás és a felhasználót megillető jogok

 • A vásárlási folyamat során a Vevő kötelező érvényű vételi ajánlatot tesz az általa kiválasztott termék vagy szolgáltatás felhasználási jogának illetve az azokhoz kapcsolódó vagy egyéb szolgáltatások megszerzésére.
 • A vásárlás érdekében Vevőnek regisztrálnia szükséges az oldalon, amelynek kötelező tartalmi elemei a Vevő azonosítását szolgáló adatok. A termék vagy szolgálatás a megadott névre kerül regisztrálásra, az más néven nem használható fel, nem idegeníthető el, nem terhelhető meg és nem regisztrálható át.
 • Vevő felhasználási joga korlátozott: nem jogosult a terméket és szolgáltatást terjeszteni, harmadik személy vagy a nyilvánosság részére hozzáférhetővé tenni, tovább értékesíteni, abból idézni.
 • Vevő nem jogosult a módszertanokat és azok részeit átdolgozni, módosítani, tovább fejleszteni, azt az ATASI Ltd. engedélye nélkül felhasználni.
 • Vevő a Mintatárban találtható dokumentumokat jogosult átdolgozni, módosítani, azokat a vállalkozó, vagy vállalkozás saját érdekében felhasználni, szerződéseibe beilleszteni.

5. A belépési azonosító

A regisztrációt követően Szolgáltató a regisztrált e-mail-címre küldi meg a rendszerbe való belépést lehetővé tevő adatokat.

A belépési adatok titkosságának fenntartásáért és védelméért kizárólag a Vevő felelős.

Ha Vevő a belépési adatait elveszíti, vagy azok illetéktelen személy birtokába kerülnek, úgy Szolgálató azokat Vevő kérésére és azonosítása után helyreállíthatja.

6. Árak

A termékek és szolgálatások végleges ára az az ár, amely a vásárlás jóváhagyásakor kerül feltüntetésre.

A szolgáltatás havi díj alapon, de évente egy összegben kerül számlázásra a megrendeléssel egyidejűleg.

Szolgáltatási szerződés esetén minden szerződés szerinti évforduló előtti naptári hónap első napján Szolgáltató 15 napos fizetési határidővel ellátott elektronikus díjbekérőt bocsát ki Vevő részére a következő évre vonatkozó éves szolgáltatási díjról. Amennyiben Vevő a díjat elfogadja, és azt megfizeti Szolgáltató számára, úgy a szerződés a következő évre is hatályban marad. Abban az esetben, ha a díjbekérő ellenértéke nem érkezik meg időben Szolgáltató számlájára, úgy a korábban hivatkozott hónap 17. napjával Megbízott egy elektronikus értesítést küld Megbízó kapcsolattartási e-mail-címére a szerződés lejárati dátumával.

Szolgáltató a termékek és szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja, viszont azok módosítása nem érinti a már kibocsátott számlákat és díjbekérőket.

7. A vásárlási folyamat

Vevő a „Vásárlás” gomb megnyomásával véglegesíti a vásárlási szándékát, ami után a rendszer egy díjbekérőt bocsát ki Vevő számára, amelyet a regisztráció során megadott e-mail-címen keresztül kézbesít. A kiküldött e-mailben található link megnyomása vásárlásnak minősül. Az ellenérték beérkezése után Szolgáltató a KBoss Kft "szamlazz.hu" rendszerének az igénybevételével bocsátja ki számláját, és teszi lehetővé Vevő számára a megvásárolt termékhez, vagy szolgáltatáshoz való hozzáférést a "Belépés" menüponton keresztül.

Abban az esetben, ha a számla ellenértéke a díjbekérő elküldésétől számított 72 órán belül (de legkésőbb a 72 órát követő első banki munkanapon) nem érkezik be Szolgáltató számlájára, akkor a Vevő és Szolgáltató szerződéses kötöttsége automatikusan megszűnik, a díjbekérőt Szolgáltató sztornírozza. Ez a tevékenység nem jár együtt a regisztráció törlésével.

A díjbekérő ellenértékének a megfizetése

Szolgálató kizárólag az ezgdpr.hu-n keresztül, a Szamlazz.hu oldal közreműködésével megküldött díjbekérő, illetve számla ellenében fogad el teljesítést, a Vevő számára felajánlott módokon.

Átutalásos fizetés esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a díjbekérő, vagy a számla számát, mert ennek hiányában nem biztos, hogy sikerül annak a bizonylatnak az azonosítása, amelyre az utalás érkezik.

8. A teljesítés módja és az átvételi határidő

A megvásárolt termékeket és szolgáltatásokat Szolgáltató elektronikus formában teszi hozzáférhetővé Vevő számára.

Igénybe vett szolgáltatás esetén, az éves díj megfizetése után, a Vevő folyamatos támogatást, állandóan naprakészen tartott módszertant kap. Ennek megfelelően, amennyiben az egy éves időszakon belül jogszabályi változás történik, úgy annak megfelelve Vevő automatikusan megkapja a hatályosított módszertant és a szükséges dokumentációkat.

9. Elállás joga, szerződés megszűnése

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján az elállási jog nem illeti meg az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. Abban az esetben, ha Vevő a Ptk. alapján fogyasztónak minősül, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében Vevő általában indokolás nélkül elállhat a vásárlástól, a termék vagy szolgáltatás átvételétől a szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül. Abban az esetben, ha Vevő a Ptk. alapján fogyasztónak minősül, és Szolgáltató a teljesítést Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, akkor Vevő a felmondási jogát elveszíti. Vevő ennek megfelelően kifejezetten addig élhet elállási jogával, amíg a szolgáltatások igénybevételét, és a termékek letöltését nem kezdi meg.

A szolgáltatás esetén a megrendelés egy éves időtartamra jön létre, amely a következő évben a megrendelés kezdőnapjának megfelelő naptári napon szűnik meg, amennyiben a szolgáltatás meghosszabbítását a Vevő az egy éves időtartamon belül nem kezdeményezi.

Amennyiben a Vevő a szerződést rendes felmondás útján megszünteti az egyéves időtartamon belül, de a határozott idő lejárta előtt, úgy a felmondás napja és a határozott idő letelte közötti időszak vonatkozásban járó díjat – amelyet Vevő előzetesen már megfizetett – Szolgáltató bánatpénz jogcímén jogosult megtartani.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződést rendes felmondás útján megszünteti az egyéves időtartamon belül, de a határozott idő lejárta előtt, úgy a felmondás napja és a határozott idő letelte közötti időszak vonatkozásban járó díj arányos részét Szolgáltató visszafizeti Vevő részére.

A rendes felmondás joga 30 napos felmondási idővel gyakorolható.

Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél jelentős mértékben megszegi a felek között hatályos szerződés rendelkezéseit és a jogsértő állapotot a másik fél írásban történt felszólításra az ott közölt ésszerű határidőn belül sem hagyja abba és nem állítja helyre a szerződésszerű állapotot. Az azonnali hatályú felmondás esetén a felek az addig teljesített szolgáltatásokkal egymással elszámolni kötelesek.

10. Panaszok kezelése

A Vevőt megilleti a panasztétel joga. Ezeket Vevő írásban jelezheti az alábbi elérhetőségeken:

Postai úton: ATASI TEAM Kft., 1027 Budapest, Erőd utca 16.
E-mailben: info@ezgdpr.hu

Szolgáltató a beérkezett panasz 30 napon belül megvizsgálja és intézkedik a válasz megküldése érdekében.

Abban az esetben, ha Szolgáltató a panaszt elutasítja akkor az online vitarendezéssel kapcsolatos segítségnyújtásért és tájékoztatásért.a fogyasztónak jogában áll az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz fordulni.

Elérhetőségek:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-795-1700
Telefax: +36-1-795-0697
Ügyfélszolgálati Információs Iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Telefonszám: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832 ; +36 (1) 795-9848
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

11. Felelősség

 • Jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben érvényesíthető kártérítési igény felső határa a megvásárolt termék vagy szolgáltatás megfizetett ára összegéig terjed. Vevő az ÁSZF elfogadása esetén a jelen pontban szabályozott felelősségkorlátozást kifejezetten elfogadja.
 • Vevő tudomásul veszi, hogy a honlapon értékesített termékek és szolgáltatások a legfontosabb tudnivalókat és a mindenképpen kötelezően ellátandó feladatok ellátását teszik lehetővé. A módszertanok teljes elvégzése sem garantálja azt, hogy nem marad teendő a megfeleltetés érdekében.
 • Szolgáltató a letölthető termékek nem rendeltetésszerű felhasználásával kapcsolatos következményekért semmilyen felelősséget nem vállal.
 • Vis maior esetén egyik fél sem felel a szerződés teljesítéséért, de annak bekövetkeztekor az érintett fél köteles a másik felet írásban értesíteni.
 • Szolgáltató feltételezi azt, hogy Vevő tisztában van az internet működésével, ismeri a lehetőségeit és korlátait. Szolgáltató ezért kizárja a felelősségét minden hibáért, kárért, amely akár direkt, akár indirekt módon az oldal használatával kapcsolatban következik be.
 • Szolgáltató kizárja felelősségét a harmadik személy által a Vevő kárára elkövetett esetleges csalások és visszaélések miatt.
 • Vevő vállalja, hogy a honlap használata során betartja az ÁSZF rendelkezéseit. Abban az esetben, ha Vevő ezen kötelezettségét megszegi, akkor minden ebből eredő kárért felelősséggel tartozik.
 • Az oldalakon előforduló esetleges elírásokért, tartalmi hibákért és hiányosságokért Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, ezen téves információ-szolgáltatásból adódó bárminemű kártérítési, szavatossági igény érvényesítésének lehetőségét a Szolgáltató kizárja.

12. Az ÁSZF módosításának módja

Az ÁSZF rendelkezéseit Szolgáltató bármikor jogosult módosítani, amelyről köteles 30 nappal korábban a regisztrált ügyfeleit értesíteni. Nem szükséges külön értesítést küldeni, amennyiben az ÁSZF módosítása Vevő jogait és kötelezettségeit nem érinti.

13. Irányadó jog, teljesítési hely és joghatóság

A felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó és Magyarország, illetőleg az Európai Unió jogszabályai az érvényesek. Vita esetén Magyarországon a magyar eljárási jogszabályoknak megfelelő hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.